Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Soutěž o zájezd na ČokoFest do Vídně | Čokoládový Festival

Soutěž o zájezd na ČokoFest do Vídně

 

Kompletní pravidla pro Českou republiku

Kupte si vstupenku na ČokoFest přes TicketStream a vyhrajte zájezd pro dvě osoby, do Vídně na první Vídeňský ČokoFest v únoru 2024

Tato komplexní pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže - na internetových stránkách, informační lince a dalších médiích a materiálech určených soutěžícím a spotřebitelům. V případě jakéhokoliv rozporu s jakoukoli zkrácenou verzí Pravidel nebo Podmínek soutěže o spotřební materiály uvedené s textem těchto Úplných pravidel mají přednost tato Úplná Pravidla (dále také „Pravidla“).
Tato úplná pravidla mohou být organizátorem soutěže dodatků písemně upravena.

Organizátor soutěže:

ChrisEvents sro se sídlem Kovářská 488/16, Praha 9, PSČ 190 00, Česká republika, vložka 127165, IČO: 27928951, intrakomunitární DIČ: CZ04976525 (dále jen „pořadatel soutěže“).

Datum a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 25. 8. 2023, 00:00:01 do 10. 9. 2023, 23:59:59 (dále jen „datum soutěže")

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje výhradně na vstupenky na sezónu 2023-2024 Čokoládového festivalu, prodávané na webu TicketStream.cz
Spotřebitel se zapojí do soutěže:

  • jednorázovým nákupem alespoň jedné vstupenky na sezónu Čokoládového festivalu 2023-2024 (dále jen „soutěžní nákup“),
  • po zaplacení tohoto soutěžního nákupu bude automaticky zařazen do slosování o ceny

 
Soutěžící se může do soutěže přihlásit vícekrát, vždy však s novým soutěžním nákupem.
 
Pro každou online registraci zaznamenává pořadatel a technický správce soutěže následující informace:

  • příjmení a jméno účastníka soutěže,
  • telefonní číslo účastníka soutěže,
  • e-mailovou adresu účastníka soutěže,

Pořadatel ani technický správce nenesou odpovědnost za chybné doručení nebo nedoručení příspěvku prostřednictvím formuláře na stránce soutěže, pokud bylo způsobeno technickým selháním na straně třetích osob.

Vyhrajte soutěž:

Hraje se celkem o 1 cenu, a to:

  • 1 voucher na zájezd pro dvě osoby do Vídně (dvě jízdenky tam a zpět autobusem z Brna, Prahy nebo Ostravy do Vídně (odjezd 24. 2. 2024 - návrat 25. 2. 2024), hotel na jednu noc, dvě vstupenky na Vídeňský ČokoFest 2024 od 25. února 2024.

Určení výherců cen soutěže:

  • V pondělí 11. září 2023 bude náhodným losováním vylosován 1 výherce, který bude vylosován ze všech dosud platných příspěvků doručených na konci soutěžního období.

Oznámení o výhře:

Výherce bude o své výhře informován kromě zveřejnění na stránkách www.cokoladovy-festival.cz nejpozději do 20 dnů od ukončení soutěže e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl v průběhu soutěže. Výherci budou požádáni, aby na tento email zaslali adresu, na kterou si přejí zaslat svoji výhru.

Jiné podmínky:

V případě zániku nároku na výhru, z některého z důvodů definovaných v těchto pravidlech, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který má právo o tom jakkoli rozhodnout.
Organizátor soutěže odmítá veškerou odpovědnost v případě problému s dopravcem nebo místem ubytování.

Rozdělení výher:

Pořadatel zašle výhru na adresu uvedenou výhercem nejpozději do čtyř (4) pracovních měsíců od poskytnutí údajů nezbytných pro odeslání výhry a ověření nároku na výhru.
Pořadatel soutěže si vyhrazují právo, vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži nebo na výhru od takového soutěžícího potřebné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění totožnosti a věku uchazeče). Pokud se uchazeč výzvě pořadatele soutěže nepodrobí, budou potřebné požadované doklady ze soutěže vyřazeny. V takovém případě cena bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn o jejím použití rozhodnout.
V případě, že se soutěže v době jejího konání platně zúčastní méně účastníků, než je počet výherců v rámci soutěže, nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který má právo rozhodnout o jejich dalším použití.

Závěrečná ustanovení:

Do soutěže budou zařazeni pouze uchazeči, kteří plně splňují stanovené podmínky soutěže.
Organizátor soutěže je oprávněn nahradit výhru jinou obdobnou cenou.
Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu byla udělena, a nemá nárok na výhru. Případně cenu nelze vyplatit v hotovosti ani jinou formou platby.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci ChrisEvents s.r.o a také všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže. V případě, že je výhercem zaměstnanec kótované firmy nebo osoba jemu blízká, výhra nebude udělena. Stejně tak se nepřevádí cena v případě zjištění nebo důvodného podezření na podvod ze strany pořadatele nebo nekalí jednání ze strany některého z účastníků nebo jiné osoby, která dané osobě pomáhal účastník vyhrát.
Organizátor soutěže může termín soutěže prodloužit nebo zkrátit. Vyhrazuje si právo kdykoliv upravit pravidla soutěže nebo soutěž zcela zrušit bez udání důvodů.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o všech záležitostech souvisejících s touto soutěží. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Doklad se jménem výherce bude k dispozici u organizátora soutěže nebo jím pověřené osoby.
Účastí v této soutěži se soutěžící zapojuje do marketingové akce pořádané pořadatelem soutěže, včetně zpracování osobních údajů za účelem realizace této akce. Účastí v akci uděluje soutěžící souhlas organizátorovi soutěže s použitím jím poskytnutých údajů za účelem marketingových aktivit, včetně organizace této soutěže, což zahrnuje mimo jiné kontrolu a vyhodnocení soutěže, zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a profilování, to vše způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů.
Zpracování všech osobních údajů účastníků je plně v souladu s platnou legislativou
v oblasti zpracování osobních údajů:

  • na místní úrovni (CZ) se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některé zákony, ve znění účinném od 1. července 2017,
  • na evropské úrovni s přímou účinností v České republice nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách soutěže.
 
V Praze dne 15.8.2023